fbpx

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU KIDZY.PL

Sklep internetowy działający pod adresem kidzy.pl jest własnością firmy Vanili Group Monika Chrobot z siedzibą w tarnowskich górach przy ulicy wojska polskiego 1/1, posiadającą numer NIP 6452558985, REGON 381951639, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

 • mailowo; adres poczty elektronicznej: info@kidzy.pl;
 • pocztowy; adres: ul. wojska polskiego 1/1 42-600 tarnowskie góry;
 • telefonicznie; +48 537 190 494

1.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach sklepu Kidzy.pl;
 3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.kidzy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności dokonywać zakupu;
 4. Towar – produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym;
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające istotne jej warunki.

2.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.kidzy.pl, w szczególności określając warunki składnia i modyfikacji zamówień, dokonywania płatności oraz pozostałych uprawnień i obowiązków Sprzedawcy i Klienta.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługą plików cookies w przeglądarce.
 4. Umowy zawierane są zgodnie z polskim prawem i w polskim języku. Sklep realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Polski. W przypadkach indywidualnych, po uprzedniej akceptacji Sklepu możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wysyłka jedynie poprzez firmę kurierską.
 5. Zdjęcia produktów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a informacją handlową o wyrobach. Mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

3.  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna. Możliwe jest złożenie zamówienie bez dokonywania rejestracji w Sklepie. Rejestracja Klienta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych. Kidzy.pl ma możliwość pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, z natychmiastowym skutkiem, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym fałszywe dane, nieaktualne lub niedokładne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kidzy.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kidzy.pl.
 2.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sprzedawca podejmuje środki odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klienta.
 3. Klient zobowiązany jest do:
  1. nieprzekazywania oraz niedostarczania treści, które uznane są za zabronione przez przepisy prawa, np. propagowanie przemocy, zniesławianie lub naruszanie dóbr osobistych i innych praw osób trzecich,
  2. nie zakłócania funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. nierozsyłania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z wszystkich treści zamieszczonych w Sklepie internetowym wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego.

4.  Zamówienia

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze do godziny 16.00.
 2. Klient dokonuje wyboru towarów poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
 3. Do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość wprowadzania zmian w swoich danych oraz w zakresie wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. W momencie podania przez Klienta niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty.
 5. Aby wysłać Zamówienie konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Opisy Towarów, ich parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kidzy.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie najważniejsze elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.  Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  1. Poczty Polskiej
  2. Firmy kurierskiej
 3. Koszty dostawy wynoszą: Koszty transportu dostępne są na stronie Dostawa i płatności. Koszty dostawy zostaną również wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Czas realizacji dostawy Towaru wynosi do 5 dni roboczych.
 5. Klienci mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie głównej serwisu www.kidzy.pl

6.  Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane na stronach Sklepu Internetowego wyrażone zostały w polskich złotych i zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2.  Klient może dokonać płatności:
  1. przelewem bankowym
  2. poprzez Przelewy 24
 3. Opłata za zamówienie zostaje pobrana podczas po zaakceptowaniu płatności przez operatora tj. Przelewy 24, w momencie wykonania przelewu na konto sklepu.
 4. Zamówienie zostanie anulowane jeżeli Klient  nie dokona wpłaty w terminie 2 (dwóch) dni od daty wysłania Zamówienia.

7.  Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, po zawarciu umowy na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając  oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy przez Klienta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi  otrzymane płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem towaru, niezwłocznie, a nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Klientowi  jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że utraci on prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6.  Koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

8.  Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca ma w obowiązku dostarczenie Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klientowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienie od Umowy.
 2. Reklamacje składać należy na adres pocztowy wskazany w zakładce Kontakt. Dla przyspieszenia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni

9.  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kidzy.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.